Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Firma English Please Radosław Obuchowski, właściciel strony internetowej https://www.english-please.pl/, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.english-please.pl jest English Please Radosław Obuchowski z siedzibą w: ul. 12 Lutego 25, 82-300 Elbląg NIP: 581-181-19-76 zwany dalej „Administratorem” ( a także Usługodawcą). W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@english-please.pl
 2. Niniejsza polityka prywatności określa zasady administrowania danymi osobowymi w ramach Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługi te umożliwiają użytkownikom korzystanie z zasobów sieci Internet, w tym w szczególności zapoznanie się z materiałami prezentowanymi na stronie internetowej oraz korzystanie z różnych mechanizmów informatycznych funkcjonujących w jej ramach.
 4. Za pośrednictwem strony internetowej można skorzystać z  formularza kontaktowego, zapisać się na kurs, wypełnić test poziomujący, zadawać pytania i publikować komentarze na Blogu.Wydawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany niniejszej polityki
 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 4. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej prowadzonej przez Administratora bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • 2 CEL, ZAKRES  I PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH
 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
 1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
 3. W przypadku Użytkowników, korzystających z formularza zapisu na platformie English Please udostępnionego przez Administratora dane osobowe tam wprowadzone przetwarzane są na potrzeby utworzenia, prowadzenia i udostępniania Kursantowi karty Kursanta z wszelkim danymi niezbędnymi w procesie świadczenia usługi kursu językowego tj. harmonogramy, oceny, wymiana wiadomości itp
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: IP, imię i nazwisko; data urodzenia, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale może być niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach strony internetowej oraz Platformy English Please. Niepodanie wymaganych danych przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi skutkuje odmową wykonania usługi z powodu niemożliwości jej wykonania. O zakresie wymaganych danych Użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda bądź konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 7. Podane przez Użytkowników dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • 3 DANE EKSPLOATACYJNE
 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 1. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę i nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 

 • 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH 

ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@english-please.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i realizacji celu dla jakiego została zawarta, a w przypadku danych do umożliwienia dostępu do internetowych funkcjonalności będących częścią kursu językowego do czasu zakończenia kursu i upływu okresu umożliwiającego reklamację chyba że osoba której dotyczą skorzysta wcześniej z przysługujących jej praw o jakich mowa ust 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 8. Dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem, których wskazuje się w § 5 niniejszej polityki przetwarzają dane zebrane za pośrednictwem strony https://www.english-please.pl/, i platformy English Please pod adresem https://www.english-please.pl/  w celach zarządzania, prowadzenia analiz, badania preferencji użytkowników i dostosowania strony do ich oczekiwań, w tym też w celu prezentowania im reklamy opartej na zainteresowaniach. Dane te to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Użytkownika, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę  w której Użytkownik Końcowy odwiedził witrynę Wydawcy, zachowanie w witrynie wydawcy, takie jak czas przeglądania witryny Wydawcy przez Użytkownika, zachowanie użytkownika końcowego w treści na stronie wydawcy, udostępniane przez niego treści oraz przejawiane prze niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których Użytkownik używa do lokalizowania i odwiedzania witryny, informacje na temat korzystania przez Użytkowników z narzędzi (do wyszukiwania określonych treści w witrynie, bądź udostępniania treści) oferowanych przez Partnerów a udostępnianych w witrynie. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji użytkowników.
 9. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (współadministratorzy).
 10. Dane określone w ust 8 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies,, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w § 5 niniejszej polityki.

 

 • 5 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin strony. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji użytkownika w serwisie, zapamiętania lokalizacji użytkownika, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, w celu świadczenia usług reklamowych.
 4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych na stronie na innych stronach internetowych oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi bezpośredniego przejścia na inne strony, w tym strony serwisów społecznościowych gdzie Administrator posiada swoje profile.
 5. Administrator wykorzystuje następujące cookies zewnętrzne:
 1. Wykorzystując technologie Google, w tym Google Analitycs w celu dokonania analizy ruchu na stronie Administratora i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na ten temat: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.

 1. Wykorzystując technologię FB Pixel umożliwiającą prowadzenie analiz działań użytkowników na stronie i wykorzystania danych z tych analiz w celu stworzenia grup odbiorców reklam i  skierowania do nich reklam dostosowanych do ich potrzeb i upodobań. Więcej:  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
 2. W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu Administratora w serwisach społecznościowych:
 1. Facebook za pomocą̨ serwisu Facebook Connect niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka (Administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) więcej: https://www.facebook.com/policies/cookies
 2. Twitter niezależnie od tego, czy masz konto na Twitter i czy jesteś zalogowany(a), administrator cookies zewnętrznego: (Twitter, Inc. Z siedzibą w USA) więcej: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
 1. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
 1. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
 2. Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
 3. Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania  plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
 1. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy kojarzyć danych.

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko platformy English Please i strony Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń.

 

Komentowanie jest wyłączone.