Regulamin

Regulamin Szkoły Języków Obcych „English, Please”

 • 1.Przedmiot regulaminu

Regulamin obowiązuje każdego Słuchacza szkoły English Please.

Szkoła językowa English, Please zobowiązuje się:

 • po zgłoszeniu się Ucznia udzielić wszystkich informacji dotyczących usług oferowanych przez szkołę
 • wysłuchać wszelkich uwag Uczniów, w celu poprawienia jakości usług oferowanych przez szkołę
 • przestrzegać Regulaminu
 • 2. Organizacja zajęć

2.1 Rok szkolny w English, Please trwa od 1 września do 30 czerwca.

2.2 Nauka może być kontynuowana w lipcu i sierpniu zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

2.3 Cena kursów jest zróżnicowana w zależności od liczby osób i liczby lekcji w tygodniu oraz miejsca odbywania zajęć, zgodna z cennikiem Szkoły.

2.4 Zajęcia na kursach organizowanych przez English, Please prowadzą Lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.

2.5 Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

2.6 Zajęcia na kursach prowadzone są wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.

2.7 W przypadku nieobecności Lektora, Szkoła w przypadku niemożności wyznaczenia zastępstwa proponuje nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym.

2.8 Nowy termin zajęć ustalany jest zawsze wspólnie przez Lektora oraz Ucznia.

2.9 Zajęcia są prowadzone w siedzibie Szkoły lub poza nią. Na przykład w domu Ucznia w przypadku zajęć indywidualnych lub w siedzibie firmy w przypadku kursu firmowego.

 • 3. Prawa i obowiązki Uczniów

3.1 Przyporządkowanie Uczestnika kursu do odpowiedniego poziomu odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz – w razie potrzeby – rozmowy z lektorem.

3.2 Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

3.3 Uczestnicy mają prawo do odbycia próbnej lekcji, które są bezpłatne w przypadku niezdecydowania się na kurs. W innym razie, lekcje te są doliczane do pierwszej płatności za kurs.

3.4 W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

 1. zapoznał się i zaakceptował Regulamin Szkoły,
  2. nie zalega z regulowaniem należności wobec English, Please,
  3. stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie,

3.5 Na zakończenie semestru Uczestnicy otrzymują na żądanie raport wyników w nauce, a na zakończenie kursu – świadectwo ukończenia kursu.

3.6 Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

3.7 Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

3.8 Szkoła udziela gwarancji, iż po ukończeniu kursu Uczeń zda egzamin językowy FCE. W przypadku negatywnego wyniku z ww. egzaminu, Szkoła gwarantuje bezpłatne lekcje do uzyskania pozytywnej ceny (co najmniej C). Gwarancja przysługuje Uczniom, którzy w ciągu kursu uzyskali wyniki z testów na poziomie co najmniej 95% i nie opuścili więcej jak 92% zajęć.

 • 4. Zapisy i zasady płatności

4.1 English, Please przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku.

4.2 Rezerwacja miejsca na kursie następuje po podpisaniu Umowy z English, Please.

4.3 Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.

4.4 Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych objętych programem wybranego kursu, dodatkowe materiały dydaktyczne, które Uczestnik otrzymuje na zajęciach, test kwalifikacyjny (jeśli jest konieczny), testy cząstkowe i końcowe, egzaminy próbne, raport semestralny, świadectwo ukończenia kursu oraz możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.

4.5 Uczniowie korzystają z podręczników, które Szkoła udostępnia odpłatnie w cenie 60 zł za sztukę.

4.6 Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę za zajęcia, w których będą uczestniczyć. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły w ramach kursu, a w których Uczestnik nie uczestniczył.

4.7 Zajęcia nie odwołane wcześniej niż 24h przed ustalonym terminem uznane są za odbyte i płatne według cennika. Słuchacz ma prawo odrobienia takich zajęć bezpłatnie w terminie ustalonym przez obie strony.

4.8 Opłatę za kurs należy uiszczać w biurze English, Please lub na konto bankowe.

4.9 W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat English, Please ma prawo pobierać ustawowe odsetki.

4.10 Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.

 • 5. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

5.1 Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w English, Please w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem regulaminowego trybu i okresu wypowiedzenia umowy.

 1. Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) Uczestnika kursu.
 2. Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 2 tygodnie.
 3. Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 • 6. Ocena pracy Uczniów

6.1 English, Please monitoruje na bieżąco postępy swoich Uczniów. Ocena postępów w nauce pomaga Uczestnikowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego Ucznia.

6.2 Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób jawny. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe. Na zakończenie semestru Słuchacze otrzymują raport wyników nauczania.

6.3 Testy kontrolne i końcowe konstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy i zawierają treści objęte programem kursu.

6.4 Szkoła wydaje zaświadczenia/certyfikaty o kursie tylko i wyłącznie po jego ukończeniu.

 • 7. Reklamacje

7.1 W przypadkach realizacji usług niezgodnie z podjętymi zobowiązaniami Klienci mają prawo złożyć reklamację. Roszczenia reklamacyjne będą rozpatrywane w następującym zakresie:

 • Niezadowolenie z jakości usług
 • Przypisanie kursanta na nieodpowiedni poziom kursu (poziom za niski lub za wysoki)
 • Brak postępu lub niewystarczający postęp
 • Niedotrzymanie warunków umowy dotyczących terminów rozpoczęcia i zakończenia kursu.

7.2 Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Pismo reklamacyjne może być złożone osobiście w biurze English Please, przesłane listownie na adres Szkoły lub przesłane drogą emailową na biuro@english-please.pl. Reklamacje nie spełniające powyższych wymagań, nie będą rozpatrywane.

7.3 Szkoła ustosunkuje się do przedstawionej reklamacji w ciągu 5 dni roboczych.

 • 8. Postanowienia końcowe

8.1 Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

8.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dyrektor Szkoły Językowej

English, Please

 

Komentowanie jest wyłączone.